Head

SEO Service

Search Engine Marketing

  • Search Engine Optimization ( Seo )

  • Pay Per Click ( Adwords )


Search Engine Optimization ( Seo)

การให้บริการ Search Engine Optimization ( Thai Seo )

เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับ Top 20 ด้วยการค้นหา Keyword (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณ โดยมีอันดับที่เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลหลักๆของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย Google.com, Yahoo.com, MSN.com (โดยมีเงื่อนไขให้ติดที่ใดที่หนึ่ง)

ความสำคัญของการจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก (Search Engine Optimization)
ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตถึง 1800 ล้านคนทั่วโลก และมีเว็บไซต์มากกว่า 200 ล้านเว็บไซต์ ทางด้านธุรกิจเอง ก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาด และการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องคำนึงถึงโดยเห็นได้จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด
เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อ หรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้วิธีค้นหาชื่อสินค้า หรือบริการที่ต้องการ บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหา และแสดงรายชื่อที่ทำการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ และเว็บไซต์ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 20 แรก มีโอกาสถึง95% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกและติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

95% ของกลุ่มลูกค้าคาดหวัง ใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลและสินค้า

วิธีโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Search Engine Optimization O
ถึง 85 % และจากการเปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นๆ พบว่า มากกว่า 50 % ในการใช้ E-mail หรือ website Link และ มากกว่า 100 % ในการใช้ Word of mouth หรือ magazine และ มากกว่า 300 % ในการใช้ วารสารและแค็ตตาล็อก และหนังสือพิมพ์ และมากกว่า 700 % ในการใช้ Banner

แนวโน้มในอนาคตของ Search Engine Optimization ( SEO )
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในด้านโฆษณาทาง Online จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
1. ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ 3 เว็บไซต์ค้นหาหลัก ๆ ของโลก
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของบริษัทคุณมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วโลก
7. ได้รับกำไรกลับคืนมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย
8. ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ


 

Price

Multiple
keyword

Step 1
Initial
Setup

Step 2
Optimization
Step

Step 3
Maintenance
Services

Summary

5 / 8

10,000 B.

20,000 B.

Free 2 Months

30,000 B.

   

Keyword 5 / 8

: ทำงานให้ 8 Keywords แต่เก็บเงินไม่เกิน 5 Keywords เฉพาะที่ติด Top 20

Step 1

: ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน / Improve Website for Search Engine ( Standard )

Step 2

: ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน / Create Ranking ( Standard )

Step 3

: Free Maintenance Services ระยะเวลา 2 เดือน

 

หมายเหตุ

• รับประกัน Web site ของคุณ ต้องติดอันดับ Top 20 ที่ใดที่หนึ่ง ของ Search Engine หลักๆของโลก คือ Google.com

• ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคามาตรฐานสำหรับ Keyword ที่เป็นคำวลีที่ใช้ค้นหา Multiple Keyword

• หาก Keyword ใดไม่ติด Top 20 ในเงื่อนไข ระยะเวลาที่กำหนด ไม่เก็บเงิน

• ระยะเวลาของ Maintenance Services หมดแล้ว คุณสามารถต่อได้อีก 6 เดือน โดยจะคิดเฉพาะ Keyword ที่มี Ranking Top 20 เท่านั้น

• การชำระเงินตาม Project Time Frame

 

Footer

ให้บริการ Notebook | เช่าโน๊ตบุ๊ค | ให้บริการ Digital Marketing